burg service.jpg

PRIVACY VERKLARING

 

Bij Burg Service B.V. delen wij graag onze kennis en dus ook onze kennis over privacywetgeving en de verwerking van persoonsgegevens. Daarom vinden wij het belangrijk om u in deze privacyverklaring goed en helder te informeren over welke gegevens wij zelf verwerken en hoe en waarom wij dat doen.

 

Burg Service B.V. (hierna ‘Burg Service’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’).

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2020.

 

 

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens is alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

 

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer e-mailadres, etc;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.
 • Inkoop- en verkoopgeschiedenis
 • Voertuiggegevens

 

 

2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht voor reparatie, modificatie, keuring of nieuwbouw van een tankcontainer of oplegger geeft, een offerte aanvraagt voor onderdelen, reparatie van een tankcontainer of (tank)oplegger, de aanvraag van een nieuwe tankoplegger of tankcontainer,  als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een opdracht waar wij aan werken of aan het voorbereiden zijn, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

 

 

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Leveren en beheren van onze producten en diensten
 • Verwerken van onze orders en het informeren over de status van deze orders
 • Communiceren over en beheren van onze producten, diensten, evenementen, promoties (door bijvoorbeeld het zenden van alerts, promotiemateriaal, nieuwsbrieven en andere marketing communicaties
 • Uitvoeren van data analyses (zoals bijvoorbeeld marktonderzoek, trendanalyses, financiële analyses en klant- en leverancierssegmentatie)
 • Leveren van (klant)ondersteuning
 • Verwerken, evalueren en beantwoorden van klantvragen en klantverzoeken
 • Aanmaken, beheersen van en communiceren over uw account (inclusief uw aanvragen,  aankopen en betalingen)
 • Verrichten van marketing en verkoopactiviteiten (inclusief generatie van leads, opvolgen van prospects, doen van marktonderzoek, bepalen van de doelmatigheid van onze advertentie en marketing campagnes en branden van ons merk, product en diensten)
 • Leiden, evalueren en verbeteren van onze processen (bijv. door beheersing, aanpassing en verbetering van onze producten en diensten, ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en online-kanalen; managen van onze communicatie en (klant-en leverancier relaties; voeren van administratie, doen van controles, facturatie, reconciliatie en debiteurenbeheer)
 • Verifiëren van uw identiteit en beschermen en voorkomen van fraude en andere onwettige activiteiten, ongeoorloofde transacties, claims en overige aansprakelijkheid, beheersen van risk exposure en kwaliteit
 • Voeren van onderzoek en voldoen aan wettelijke eisen, relevante standaarden, contractuele verplichtingen en onze procedures en voorwaarden; onderhouden en aanpassen van de veiligheid en beveiliging van onze producten, (online)diensten, netwerk, informatiebronnen en medewerkers.
 • Toegangscontrole en beveiliging. Bij bezoek aan een van onze lokaties noteren wij bij aankomst uw naam. Op deze manier weten we bij een calamiteit wie bij ons te gast zijn en zorgen we ervoor dat zich geen onbevoegden in het gebouw bevinden. Bij de entree van het terrein worden camerabeelden gemaakt. Deze beelden worden opgeslagen voor 1 maand. Toegang tot deze beelden is beperkt tot het management.
 • Sollicitaties en recruitment. Om uw sollicitatie of uw inschrijving voor een van onze recruitmentactiviteiten te kunnen behandelen, vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via e-mail, het sollicitatieformulier op www.werkenbijburgservice.nl en in (telefoon)gesprekken, bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer op te mogen slaan. Dat zal dan maximaal één jaar zijn.

 

Laten we vooropstellen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor zaken die voor u of voor ons relevant zijn. 

 

 

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Vanwege een wettelijke verplichting;
 • Met uw toestemming;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang.

 

 

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Naast onze medewerkers kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

 

 • ICT dienstverleners;
 • Entiteiten binnen CIMC(Enric)
 • Accountant
 • Partijen die cookies via onze website plaatsen
 • Juridisch adviseurs
 • Door ons ingeschakelde ZZP-ers
 • Door ons ingeschakelde derde partijen voor het verlenen van diensten, (zoals bijvoorbeeld uitbestede reparaties, in bedrijfstellingen e.d.)

 

Daarnaast verstrekken wij uw gegevens aan overheidsinstanties, wanneer wij daartoe een wettelijke verplichting hebben. Dit betreft in ieder geval de Belastingdienst, de verzekeringsmaatschappijen en het RDW.

Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen we het surfgedrag van onze websitebezoekers. Dat doen wij met Google Analytics, maar dan wel op een privacyvriendelijke manier: wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, uw IP-adres wordt geanonimiseerd en wij delen de gegevens niet met Google.

 

 

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn dan houden wij die termijnen aan.

 

 

7. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via privacy@burgservice.nl.

 

 

8. Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

 

Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

 

 

9. Contact met ons opnemen

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via: privacy@burgservice.nl of Burg Service B.V., t.a.v. Compliance Officer, Middenweg 6, 4782 PM MOERDIJK.

 

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.

 

Offerte aanvragen

onderhoud.jpg

Request a direct quote for maintenance

Request now
Offerte blok nieuwbouw intra TG Smilde (1).JPG

Request a direct quotation for new construction

Request now