burg service.jpg

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BURG SERVICE BV

 

Adres Middenweg 6, 4782 PM Moerdijk

Email info@BurgService.nl 

Kvk 23040831 

BTW nr. NL004167107B01

 

Definities

Burg Service: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Burg Service BV alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen;

 

Overeenkomst: de overeenkomst tot de koop/ verkoop, het verhuur van goederen, de overeenkomst van opdracht of andere enige andere overeenkomst gesloten tussen enerzijds Burg Service en anderzijds de Klant;

 

De Klant: de partij, hetzij een rechtspersoon, hetzij een natuurlijk persoon, die met Burg Service een overeenkomst sluit; 

 

Offerte: elk schriftelijke door Burg Service verrichte uitnodiging tot het doen van een aanbod met het oogmerk om een Overeenkomst aan te gaan;

 

Ex Works: de levering geschiedt op de werkplaats van Burg Service en de kosten voor laden of lossen komen voor rekening van de Klant;

 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Burg Service met uitsluiting van andere algemene voorwaarden.


 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Offerte, op elke op offertebasis tot stand gekomen overeenkomst, dan wel op elke overeenkomst die voortvloeit uit een door Burg Service verstrekte Offerte met betrekking tot producten en/of diensten door Burg Service aangeboden. 

 

1.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Hanteert de Klant eigen algemene voorwaarden, dan worden de algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

1.3 Van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij dit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig is bepaald door Burg Service en de klant. 

 

1.4 Bij een verschil tussen de Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden in andere talen, is de Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden leidend en gaat deze voor.


Artikel 2: Offertes

2.1 De door Burg Service uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de klant verstrekte informatie ten aanzien van de aard van het werk, de conditie van het werk en alle overige relevante zaken. De Offerte is slechts als aanbod aan te merken indien dit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig blijkt uit de Offerte. 

 

2.2 Offertes worden uitsluitend schriftelijk verstrekt en zijn 30 dagen geldig, tenzij in de Offerte uitdrukkelijk een andere geldigheidstermijn is genoemd. De termijn vangt aan op de dag dat de Offerte verstuurd is aan de Klant. 

 

2.3 Burg Service behoudt zich het recht voor om de Offerte in te trekken tot een week nadat de offerte door de Klant is aanvaard. 

 

2.4 De Offerte vervalt van rechtswege indien deze niet binnen de gestelde termijn door de Klant wordt aanvaard.

 

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van (mondelinge dan wel schriftelijke) aanvaarding door de klant van de Offerte en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

 

3.2 De door Burg Service aan de klant verzonden Offerte en/of de daaropvolgende opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en juist weer te geven. De klant wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen zeven dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Burg Service te kennen geeft, dat hij zich niet met de inhoud ervan kan verenigen.


 

Artikel 4: Recht van reclame en klachtplicht

4.1 De klant staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan Burg Service verstrekt. 

 

4.2 De klant dient ten aanzien van de in de Offerte van Burg Service verstrekte gegevens, maten en gewichten, kleurechtheid e.d., rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in constructies of onderdelen voor zover deze nodig zijn ten behoeve van een goede uitvoering van de Overeenkomst. De klant heeft rekening te houden met geringe afwijkingen die toezien op de specificaties zoals bedoeld in de vorige volzin.

 

4.3 De klant is gehouden – op straffe van verval van het reclamerecht – de door Burg Service geleverde zaken binnen 8 dagen na de levering zoals bedoeld in artikel 7 (Levering) hiervan te (doen) beproeven. Indien bij de beproeving blijkt dat er sprake is van een abusievelijke levering en/of gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, is de Klant verplicht zulks zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen na de beproeving, aan Burg Service ter kennis te brengen.

 

4.4 Uitoefening van de klachtplicht kan door het zenden van Burg Service een aangetekende brief, met daarin een nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende zaken zijn geleverd.

 

4.5 Gebreken die ten tijde van de levering en beproeving niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de Klant binnen 8 dagen na het aan het licht komen van deze gebreken of de gebreken redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen 6 maanden nadat de betreffende zaken aan de klant na de levering, aan Burg Service ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in het voorgaande lid.

 

4.6 Ieder vorderingsrecht van de klant jegens Burg Service, betrekking hebbend op gebreken in de door Burg Service geleverde zaken, vervalt indien:

– de gebreken niet binnen de in dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan Burg Service ter kennis zijn gebracht;

– de klant aan Burg Service geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

– de klant de zaken in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt en/of heeft onderhouden, of indien de Klant zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Burg Service aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren;

– de toepassing en het gebruik van de zaken, met betrekking tot welke de klachten zijn geuit, ondanks de klachten door de klant kunnen worden voortgezet.

 

4.7 Het indienen van reclames geeft de klant niet het recht de ontvangst en/of betaling van de zaken te weigeren dan wel op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 

4.8 De klant dient te allen tijde Burg Service de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen. De klant is tevens gehouden om Burg Service daartoe een redelijke termijn te bieden. 


4.9 Voor gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens de klant zelf of door derden aangebracht, kan geen beroep op het recht van reclame worden gedaan.

 

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud en het recht van retentie

5.1 De door Burg Service geleverde zaken blijven in eigendom van Burg Service tot het moment van volledige betaling van de betreffende factuur. De door Burg Service aan de klant geleverde zaken zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de factuur door de klant. Bij volledige betaling van het factuurbedrag gaat het eigendom van de geleverde zaken van rechtswege op de klant over.

 

5.2 Indien ten gevolge van bewerking of verwerking door de Klant het eigendomsrecht van Burg Service, rustend op de geleverde zaken, verloren is gegaan, is de klant onverwijld verplicht op de door bewerking of verwerking ontstane zaken ten behoeve van Burg Service een bezitloos pandrecht te vestigen.

 

5.3 De klant is gerechtigd om de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken, alsdan is hij gehouden de verkregen gelden onverwijld aan Burg Service over te dragen, dan wel – indien niet tegen contante betaling is verkocht – de verkregen vordering onverwijld aan Burg Service over te dragen. De klant is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan de mogelijkheid tot verhaal van Burg Service te onttrekken.

 

5.4 De Klant is verplicht om aan Burg Service onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken op of pogingen van derden om de zaken, die bij Burg Service in eigendom zijn, in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te verhalen. De klant is gehouden om zijnerzijds alles te doen om de eigendoms- of vorderingsrechten van Burg Service te beschermen.

 

5.5 Bij niet-nakoming door de klant van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen c.q. bij overtreding van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, is Burg Service gerechtigd om na ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins – nog –eigendom zijn van Burg Service, terug te nemen. De klant is gehouden om de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als eigendom van Burg Service te identificeren en verleent Burg Service reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden teneinde de zaken terug te nemen.

 

5.6 Burg Service is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de Klant (of derden) bevinden, maar in eigendom aan Burg Service toebehoren, onder zich te nemen, zodra in redelijkheid kan worden aangenomen dat de reële kans bestaat dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor Burg Service voortvloeien uit het gemene recht: met name behoudt Burg Service ook het recht om de Klant, na het onder zich nemen van de zaken, tot schadevergoeding aan te spreken.

 

5.7 De klant is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op verzoek van Burg Service deze verzekering aan te tonen.

 

5.8 Voorgaande leden gelden voor zover het eigendomsrecht nog niet is overgegaan op de Klant. Indien en voor zover er sprake is van overgang van het eigendomsrecht op de Klant, kan Burg Service zich beroepen op haar wettelijk recht op retentie van de goederen totdat haar facturen geheel zijn voldaan. 

 

 

Artikel 6: Prijzen

6.1 Alle door Burg Service genoemde prijzen luiden steeds in Euro’s en zijn altijd exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

 

6.2 Eventuele overige kosten zoals opslag- en transportkosten, kosten van deskundigen, kosten van verpakking, laden/ lossen en alle overige eventuele bijkomende kosten, al dan niet door de overheid opgelegd, worden niet meegenomen in de prijzen als genoemd in de Offerte en opdrachtbevestiging, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

 

6.3 Burg Service is gerechtigd de prijzen eenzijdig te wijzigen indien er sprake is van een prijsstijging in lonen, grondstof- of materiaalprijzen, valutawisselkoersen, overheidsheffingen of andersoortige prijsstijgingen buiten de macht van Burg Service. Indien dit resulteert in een prijsverhoging van ten minste 15% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs, heeft Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden. 

 

6.4 Indien Burg Service extra kosten moet maken als gevolg van onjuist of onvolledig aangeleverde informatie en/of specificaties, is Burg Service bevoegd deze kosten door te belasten aan Klant, zonder dat Klant hierdoor bevoegd is de Overeenkomst te ontbinden. 

 

 

Artikel 7 Levering

7.1 Levering geschiedt op de volgende wijzen:

a. bij een nieuw product geschiedt levering Ex Works ongeladen op het moment van de fysieke levering, waarbij de levering geacht wordt te hebben plaatsgevonden 30 dagen nadat Burg Service het nieuw product gereed heeft gemeld aan de Klant;

b. bij reparatie van een product of de levering van een andere dienst geschiedt levering, 30 dagen nadat Burg Service de gereed melding aan de Klant heeft gedaan. 

 

7.2 Burg Service spant zich er redelijkerwijs voor in tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen in acht te nemen. De door Burg Service genoemde termijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer als fataal te beschouwen.

 

7.3 Indien Burg Service ondanks de zorgvuldigheid die zij aan de dag legt, desalniettemin niet binnen de afgesproken termijn heeft kunnen leveren, dan is de Klant gehouden om Burg Service eerst schriftelijk in gebreke te stellen en een aanvullende redelijke termijn te verlenen om alsnog haar verplichtingen te kunnen nakomen. Eerst nadat Burg Service niet binnen de redelijke termijn aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met de Klant heeft kunnen voldoen, is zij in verzuim. 

 

7.4 Indien de nakoming van de werkzaamheden uit de overeenkomst in fases zal plaatsvinden, is Burg Service gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren, uit te stellen totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase uitdrukkelijk schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

7.5 Burg Service is gerechtigd om de levertermijnen van de opdracht op te schuiven, indien en voor zover de Klant zich niet aan zijn (financiële) verplichtingen houdt of zal houden. Burg Service dient in voorkomend geval de Klant minimaal een week van tevoren van dit voornemen in kennis te stellen.

 

 

 

Artikel 8: Meerwerk 

8.1 Indien Burg Service (verplicht dan wel onverplicht) werkzaamheden buiten de scope van de Offerte c.q. de verstrekte opdracht dient te 

voldoen, dan is de klant gehouden tot betaling van het meerwerk van Burg Service. 

 

8.2 Indien partijen ter zake van de overeengekomen werkzaamheden een fixed price zijn overeengekomen, dan zal Burg Service de klant tijdig verwittigen van het meerwerk. Burg Service zal eerst met het meerwerk aanvangen c.q. deze voortzetten op het moment dat de klant zijn schriftelijke instemming met het meerwerk heeft verleend. 

 

8.3 Het verrichten van meerwerk kan nimmer aanleiding zijn tot een beroep op ontbinding van de overeenkomst. De klant is zich ervan bewust dat meerwerk ertoe leidt dat de levertijd met de tijd, die het meerwerk in beslag neemt, dient te worden opgeschoven. 

 

 

Artikel 9 Vertrouwelijkheid en Informatieverplichtingen

9.1 Partijen zullen tijdig alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen die redelijkerwijs kunnen worden getroffen ter geheimhouding van 

informatie van vertrouwelijke aard die de een van de ander krijgt.

 

9.2 Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

 

9.3 Partijen dragen er zorg voor dat alle van partijen ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van 

vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven.

 

9.4 Bovenstaande bepaling geldt niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door Burg Service.

 

Artikel 10: Betalingscondities 

10.1 Betalingen aan Burg Service zullen plaatsvinden binnen 30 dagen na levering van de producten aan de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 

10.2 Alle betalingen zullen plaatsvinden zonder enige verrekening of korting.
 

10.3 Burg Service is gerechtigd om te harer keuze een aanbetaling voor de te leveren diensten en producten te verzoeken. Burg Service zal haar werkzaamheden eerst aanvangen nadat de aanbetaling aan haar is voldaan.
 

10.4 Indien de klant niet tijdig tot betaling van de facturen overgaat zal hij door Burg Service in gebreke worden gesteld en alsnog de mogelijkheid krijgen om binnen een redelijke termijn van minstens 7 dagen tot betaling van de facturen over te gaan.
 

10.5 Indien de klant nadat hij in gebreke is gesteld zijn facturen nog niet heeft voldaan is Burg Service gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 

 

 

Artikel 11: Garantie

11.1 Burg Service  staat in voor de deugdelijkheid van door haar geleverde zaken, met dien verstande dat Burg Service  als gevolg van niet deugdelijk geleverde zaken gedurende 6 maanden na levering de niet deugdelijk geleverde zaken, ter keuze van Burg Service , zal vervangen of herstellen, mits voldaan aan artikel 7.2.

 

11.2 Burg Service staat eveneens in voor de deugdelijkheid van door haar verrichte werkzaamheden en daarmee verband houdende materialen, met dien verstande dat Burg Service als gevolg van niet deugdelijk verrichte werkzaamheden gedurende 6 maanden na voltooiing van het werk, de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren. 

 

11.3 Als gevolg van niet- deugdelijk geleverde materialen die verband houden met de verrichte werkzaamheden, zullen de niet- deugdelijk geleverde materialen gedurende een periode van 6 maanden na voltooiing van het werk, ter keuze van Burg Service, vervangen of hersteld worden.

 

11.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval 

gebreken, die optreden in dan wel geheel of 

gedeeltelijk het gevolg zijn van: 

  • normale slijtage 

  • onoordeelkundig of onjuist gebruik c.q. onderhoud,

  • een door de klant zelf of door derden, zonder toestemming van Burg Service, aangebrachte wijziging of reparatie.

  • het gebruik van  de zaak voor andere dan normale doeleinden of naar het oordeel van Burg Service het op onoordeelkundige wijze behandelen of onderhouden van de zaak,

  • het niet opvolgen van de schriftelijke instructies en aanwijzingen van Burg Service 

  • onzorgvuldige en onjuiste opslag.


11.5

Onder de garantie met betrekking tot de

levering van goederen, vallen gebreken die het

gevolg zijn van:

  • een ondeugdelijk ontwerp van de geleverde zaak door de Burg Service  en/ of diens leveranciers.

  • een materiaalfout aan de geleverde zaak door de Burg Service  en/ of diens leveranciers.

  • een fabricagefout aan de geleverde zaak door de Burg Service  en/ of diens leveranciers.

 

11.6

Gebreken ontstaan ten gevolge van de oorzaken vermeld in het vorig lid zullen na overleg door Burg Service hersteld of vervangen 

worden. De kosten voor deze herstel- of vervangingswerkzaamheden geschieden voor rekening van Burg Service. 

Tevens wordt Burg Service eigenaar van de vervangen zaken en/ of onderdelen. Ten aanzien van door Burg Service van derden betrokken materialen en producten gelden tegenover de opdrachtgever de garantiebepalingen van de leverancier van Burg Service. De garantie is van kracht 6 maanden na aflevering c.q. gedurende de periode dat de garantie van de leverancier van Burg Service duurt.

 

11.7

Onder de garantie met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, vallen gebreken die het gevolg zijn van niet deugdelijk verrichte montagewerkzaamheden of andere diensten. Burg Service zal gedurende 6 maanden na voltooiing van het werk de overeengekomen werkzaamheden opnieuw uitvoeren. De kosten voor deze werkzaamheden geschieden voor rekening van 

Burg Service.

 

Artikel 12 Overmacht

12.1. Er is sprake van overmacht indien de omstandigheden niet aan Burg Service zijn toe te rekenen.

 
12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog en daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen;
werkstakingen; beveiligingsincidenten, datalekken; belemmeringen door derden; transportmoeilijkheden; onvoorziene technische complicaties; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Burg Service, welke normaal bezien niet voor risico van Burg Service komen. 

 

12.3 Burg Service kan de Klant berichten dat zij als gevolg van een overmacht situatie de overeenkomst met de Klant ontbindt of de uitvoering van de overeenkomst opschort. 

 

12.4 Indien Burg Service de overeenkomst ontbindt, zal een eventueel gedane vooruitbetaling worden terugbetaald, echter de Klant is verplicht om de reeds door Burg Service gemaakte kosten en verlies aan arbeidsuren te vergoeden voor zover deze ten behoeve van de Klant zijn gemaakt. 

 

Artikel 13 Ontbinding 

13.1 Burg Service is gerechtigd om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst met de klant over te gaan in de volgende gevallen:
- de klant niet tijdig of volledig voldoet aan zijn (aan) betalingsverplichtingen, ondanks ingebrekestelling;
- indien op de klant de schuldsanering van toepassing is; 

- indien er sprake is van een overmachtssituatie;
- indien de klant beschikkingsonbevoegd wordt verklaard en/of onder curatele wordt gesteld; 

-ingeval van faillissement, ontbinding of liquidatie van de klant.

13.2 Burg Service zal de klant eerst schriftelijk wijzen op de gevolgen van de ontbinding alvorens daadwerkelijk tot ontbinding over te gaan. 

 

13.3 Burg Service zal niet tot ontbinding overgaan op onredelijke gronden of indien de ontbinding de tekortkoming niet kan rechtvaardigen. 

 

13.4 Alle vorderingen van de klant zijn na ontbinding van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar van de klant, ongeacht of Burg Service al dan niet volledig aan haar verplichtingen heeft voldaan. 

 

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Alle aansprakelijkheid van Burg Service in de rechtsverhouding met de klant is beperkt tot hetgeen is bepaald in dit artikel, tenzij er sprake is van andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot de aansprakelijkheid.
 

14.2 Voorts is Burg Service in geval van schade slechts aansprakelijk voor de directe schade ontstaan en nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.
 

14.3 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op Burg Service toch enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze schade beperkt tot het bedrag dat de verzekering uitkeert, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van Burg Service. Artikel 15 Privacy

15.1 Burg Service werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG) en verzamelt alleen de persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor de verwerking heeft.
 

15.2 Burg Service zorgt voor voldoende passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen voor een
adequaat beveiligingsniveau van de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

 

15.3 Ook bij de inschakeling van derden legt Burg Service de door haar ingeschakelde derden de verplichting op om te voldoen aan de AVG en stelt zij – voor zover noodzakelijk – extra waarborgen in om de veiligheid van de persoonsgegevens te kunnen bewerkstelligen.
 

15.4 Zonder toestemming worden geen persoonsgegevens met bedrijven buiten de Europese Economische Ruimte gedeeld, tenzij Burg Service daartoe wettelijk wordt verplicht of ingeval Burg Service toestemming heeft voor de verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.
 

15.5 Voor zover ondanks de getroffen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen zich verlies van persoonsgegevens voordoet, dan stelt Burg Service de verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG hiervan zo spoedig mogelijk binnen de door partijen afgesproken termijn op de hoogte.
 

15.6 Burg Service zal zich inspannen om schade als gevolg van het datalek te minimaliseren 

en voor zover mogelijk ongedaan te maken.
 

15.7 Een datalek ontslaat de klant niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Burg Service, tenzij de klant kan aantonen c.q. aannemelijk maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Burg Service.
 

15.8 Datalekken, welke hebben plaatsgevonden bij een van de door Burg Service ingeschakelde derden dienen aan Burg Service gemeld te worden binnen 48 uur na ontdekking van het datalek. Alle relevante informatie omtrent het datalek dient daarbij te worden vermeld.
 

15.9 Burg Service zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen partijen afgesproken opdracht, tenzij
a. de klant toestemming verleent voor een langere bewaartermijn.
b. Burg Service op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht. 


15.10. Klanten van Burg Service hebben op grond van de AVG het recht om hun persoonsgegevens in te zien, het recht op persoonsgegevens te wijzigen, het recht om vergeten te worden, het recht op dataportabiliteit en het recht op informatie. Klanten kunnen gebruik maken van deze rechten door een mailbericht te zenden aan privacy@burgservice.nl

 

Artikel 16 Rechtskeuze en Forumkeuze

16.1 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten of aanbiedingen van Burg Service worden beheerst door het Nederlandse recht.
 

16.2 Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit de door Burg Service aangegeven overeenkomsten en/of door haar verrichtte werkzaamheden, worden beslecht door de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Burg Service statutair is gevestigd, tenzij dwingendrechtelijke regels anders voorschrijven. 

 

Utrecht, 18 mei 2020

onderhoud.jpg

Directe offerte aanvragen voor onderhoud

nu aanvragen
Offerte blok nieuwbouw intra TG Smilde (1).JPG

Directe offerte aanvragen voor nieuwbouw

nu aanvragen